Pristupnica

Pristupnicu je potrebno popuniti online, a nakon slanja će vam se pojaviti verzija za ispis koju je potrebni isprintati, ovjeriti te poslati poštom na adresu Udruge. Prava i obaveze članova pročitajte u Statutu ili na kraju ovog formulara. Odluku o iznosu članarine pročitajte na kraju ovog formulara. Ostale odluke i svi dokumenti za preuzimanje nalaze se ovdje.

Pristupnicu u .docx formatu možete preuzeti ovdje.
 • Status kinoprikazivača

 • Podaci o osnivanju

 • Osnovni podaci o kinu

 • (dali je kino u vlasništvu prikazivača ili ne - opisati model korištenja dvorane)
 • Podaci o projekcijama (upisati)

 • Podaci o djelatnicima kina (upisati)

 • Članstva u mrežama ili organizacijama *

 • Bruto prihod od ulaznica u prethodnoj godini (služi za izračun članarine)

 • Projekcijska oprema DCP

 • Projekcijska oprema-video

 • Projekcijska oprema-ostala (16mm, 70mm itd.)

 • Projekcijska oprema - 35mm

 • Audio oprema

 • Ostala oprema

 • Programska koncepcija (ukratko opisati) *

 • Opis kina (općenito o kinu, prošlost i sadašnjost, posebnosti, zanimljivosti i sl.) *

 • Fotografije kina

 • Drop files here or
 • Dvije preporuke postojećih članova (uvjet za članstvo, mogu se poslati skenirane putem ovog obrasca ili poštom skupa sa ovjerenom prijavnicom)

 • Drop files here or
 • NAPOMENA: Molimo vas da popunjene prijavnice pošaljete poštanskim putem na adresu:
  Hrvatska mreža neovisnih kinoprikazivača
  Prilaz Gjure Deželića 18
  10000 Zagreb
  Ovjerom prijavnice kinoprikazivač izjavljuje da su navedeni podaci točni te potvrđuje da je upoznat sa svim odredbama iz Statuta i ostalim odlukama Udruge te ih potpisom i pečatom u cijelosti prihvaća.
  Prije primitka ovjerene prijavnice te ostalih pratećih dokumenata (preporuke) zahtjev za članstvo neće se razmatrati.
  Kinoprikazivač pristaje na javnu objavu i korištenje podataka iz prijavnice za edukacijske, promocijske i programske aktivnosti Udruge.
  U slučaju svih pitanja, nejasnoća ili dodatnih informacija slobodno nas kontaktirajte putem e-maila info@kinomreza.hr ili na telefon 091-1931168.

Članarina – Odluka o iznosu članarine za 2020. godinu

Iznos članarine se za 2020. godinu, prema odluci s Izborne sjednice Skupštine održane 16. prosinca 2019., izračunava za svakog pojedinog člana sukladno ostvarenom bruto prihodu od prodaje kino ulaznica u prethodnoj kalendarskoj godini na sljedeći način:

 1. Članovi Udruge s ostvarenim godišnjim bruto prihodom od prodaje ulaznica u 2019. godini većim od 500.000,00 kn plaćaju članarinu u iznosu od 200,00 kn mjesečno
 2. Članovi Udruge s ostvarenim godišnjim prihodom od prodaje ulaznica u 2019. godini u iznosu od 200.000,00 kn do 500.000,00 kn plaćaju članarinu u iznosu od 150,00 kn mjesečno
 3. Članovi Udruge s ostvarenim godišnjim prihodom od prodaje ulaznica u 2019. godini u iznosu do 200.000,00 kn plaćaju članarinu u iznosu od 100,00 kn mjesečno
 4. Članarina za 2020. godinu za ljetna kina se utvrđuje u paušalnom iznosu od 400,00 kn godišnje, s rokom dospijeća 15.06.2020. godine.

 

Članarina će se plaćati prema odluci članova na mjesečnoj, tromjesečnoj, polugodišnjoj ili godišnjoj bazi u roku od 15 dana od dana ispostavljanja računa.

 

Prava i obaveze članova

Iz Statuta:

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.

(1) Članstvo u Udruzi je dobrovoljno i ostvaruje se ispunjavanjem uvjeta iz ovog Statuta.
(2) Članstvo u Udruzi može biti redovno, pridruženo i počasno.
(3) Redovnim članom može postati:
– pravna ili fizička osoba koja je registrirana u Republici Hrvatskoj za obavljanje kinoprikazivačke djelatnosti i koja posjeduje i/ili upravlja s najmanje 1 lokacijom i 1 ekranom, a najviše 3 ekrana na jednoj lokaciji.
(4) Osnivači Udruge mogu biti samo redovni članovi iz stavka 3. ovog članka.
(5) Redovnom članu koji više od jedne godine neopravdano ne ispunjava obveze iz članka 13. ovog Statuta prestaje redovno članstvo u Udruzi i taj član prelazi u status pridruženog člana Udruge. Odluku o pridruženom članstvu donosi Upravni odbor.
(6) Upravni odbor može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim članom može postati fizička osoba, stručni i ugledni filmski djelatnik koji je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonio ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 11.

(1) Pravna osoba ili fizička osoba koja želi postati redovnim članom Udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijemu u članstvo.
(2) Uz zahtjev fizička ili pravna osoba dužna je priložiti  dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 10. te najmanje 2 (dvije) preporuke postojećih članova Udruge.
(3) Ako zahtjev nije potpun i ne sadrži dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 10. ovog Statuta, tajnik Udruge pozvat će podnositelja zahtjeva da u roku od 30 dana dopuni isti, uz upozorenje za odbijanje zahtjeva.
(4) Upravni odbor Udruge dužan je donijeti odluku o zahtjevu za prijem u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.
(5) Redovni članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.
(6) Članom Udruge postaje se upisom u Registar članova na temelju odluke o prijemu u članstvo.
(7) Član Udruge na svoj zahtjev može dobiti potvrdu o svom članstvu u Udruzi, a potvrda može sadržavati i druge podatke sukladno ostalim pravilnicima Udruge.
(8) Registar članova Udruge vodi tajnik Udruge.
(9) Registar članova Udruge vodi se elektronički ili na drugi prikladan način te sadrži zakonom propisane podatke.

Članak 12.

(1) Skupština Udruge donosi odluku o iznosu članarine za svaku tekuću godinu posebno te o načinima i rokovima plaćanja.

Članak 13.

(1) Prava i obveze članova su:
– provođenje ciljeva i djelatnosti Udruge
– pravovremeno plaćanje članarine
– redovito sudjelovanje u aktivnostima Udruge
– čuvanje i podizanje ugleda Udruge
– pravovremeno izvještavanje o svakoj promjeni koja utječe na preuzeta prava i obveze članstva (promjena adrese prebivališta odnosno boravišta ili sjedišta kina, privremeni prestanak obavljanja djelatnosti, promjena pravnog i svakog drugog statusa i sve druge promjene)
– birati i biti biran u tijela Udruge.

Članak 14.

(1) Članstvo u udruzi prestaje :
–     dragovoljnim istupom
–     isključenjem
–     prestankom pravne osobe ili smrću člana.
(2) Ako član podnese zahtjev za dragovoljno istupanje iz članstva, njegovo članstvo prestaje danom podnošenja zahtjeva za istupanje, a provodi se brisanjem članstva u Registru članova.
(3) Član može biti isključen ako:
– ne sudjeluje u aktivnostima Udruge
– ne plaća mjesečnu članarinu sukladno članku 13., pod uvjetom da su mu prethodno poslane dvije opomene
– ako se član zauzima za ciljeve koji su protivni ili nespojivi s ciljevima Udruge
– ako svojim postupanjem nanosi štetu Udruzi ili svojim postupanjem onemogućava ili otežava ostvarenje ciljeva odnosno obavljanje djelatnosti Udruge
– zbog grubog kršenja Statuta Udruge.
(4) Odluku o isključenju člana Udruge donosi Upravni odbor. Protiv odluke o isključenju isključeni član ima pravo žalbe Stegovnoj komisiji u roku od 15 dana od dana primitka  odluke o isključenju.
(5) Sve obavijesti članovima dostavljaju se na adresu koju je dostavio član.

Članak 15.

(1) Udruga se može udružiti u druge slične udruge, odnosno mreže i/ili asocijacije, kako u Republici Hrvatskoj tako i u drugim zemljama.
(2) Odluku o udruživanju donosi Skupština

Dokumenti