Članstvo

Članstvo u Mreži je dobrovoljno te može biti redovno, pridruženo i počasno.
Redovnim članom može postati pravna ili fizička osoba koja je registrirana u Republici Hrvatskoj za obavljanje kinoprikazivačke djelatnosti i koja posjeduje i/ili upravlja najmanje jednom lokacijom i jednim ekranom, a najviše tri ekrana na jednoj lokaciji.

Pridruženi članovi su fizičke i pravne osobe koje mogu sudjelovati u radu Skupštine, ali bez prava glasa.

Počasnim članom može postati fizička osoba, stručni i ugledni filmski djelatnik koji je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonio ostvarivanju ciljeva Mreže.

Članarine

Iznos članarine za 2018. godinu se, prema odluci s Izborne sjednice Skupštine održane 13. studenog 2017., izračunava za svakog pojedinog člana sukladno ostvarenom bruto prihodu od prodaje kino ulaznica u prethodnoj kalendarskoj godini na sljedeći način:

  1. Članovi s ostvarenim godišnjim prihodom od prodaje ulaznica u prethodnoj godini u iznosu do 200.000,00 kn plaćaju članarinu u iznosu od 100,00 kn mjesečno.
 
  1. Članovi s ostvarenim godišnjim prihodom od prodaje ulaznica u prethodnoj godini u iznosu od 200.000,00 kn do 500.000,00 kn plaćaju članarinu u iznosu od 150,00 kn mjesečno.
 
  1. Članovi s ostvarenim godišnjim bruto prihodom od prodaje ulaznica u prethodnoj godini većim od 500.000,00 kn plaćaju članarinu u iznosu od 200,00 kn mjesečno.
 
  1. Članarina za ljetna kina se utvrđuje u paušalnom iznosu od 400,00 kn godišnje.

Članarina će se plaćati prema odluci članova na mjesečnoj, tromjesečnoj, polugodišnjoj ili godišnjoj bazi u roku od 15 dana od dana ispostavljanja računa.

Prava i obveze članova

Prava, odgovornosti i obveze članova su:
- provođenje ciljeva i djelatnosti Udruge
- pravovremeno plaćanje članarine
- redovito sudjelovanje u aktivnostima Udruge
- čuvanje i podizanje ugleda Udruge
- pravovremeno izvještavanje o svakoj promjeni koja utječe na preuzeta prava i obveze članstva (promjena adrese prebivališta odnosno boravišta ili sjedišta kina, privremeni prestanak obavljanja djelatnosti, promjena pravnog i svakog drugog statusa i sve druge promjene)
- birati i biti biran u tijela Udruge – samo za redovne članove.